Privacy verklaring

Volleybalvereniging Brevolk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Brevolk houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, in dit document leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en waarvoor dat is.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Volleybalvereniging Brevolk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Persoonsgegevens van leden worden door Volleybalvereniging Brevolk  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden (ledenadministratie, incasso’s en betalingen).
 • Communicatie met de leden.
 • Communicatie met de NeVoBo (NeVoBo ledenadministratie, inschrijving competitie).
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Volleybalvereniging Brevolk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorte datum
 • Geslacht (t.b.v. teamindeling)
 • Bankrekeningnummer (t.b.v. automatische contributie inning)
 • Pasfoto (t.b.v. Nevobo-ledenpas)

Verstrekking aan derden

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen als we daar een  verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin  de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij  zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. U kunt daarbij denken aan een verzoek van de politie om gegevens in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij kunnen  persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Brevolk opgeslagen ten behoeve van de ledenadministratie:
 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • Na beëindiging van het lidmaatschap:
 • Bankgegevens alleen in de financiële administratie voor (wettelijke termijn) maximaal 7 jaar
 • Overige persoonsgegevens in het archief.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Volleybalvereniging Brevolk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Indien een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens het lidmaatschap onmogelijk maakt, zal het lidmaatschap beëindigd worden met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Website: https://www.brevolk.nl/
E-mail: bestuur@brevolk.nl